Nowością w Programie jest obowiązkowe złożenie propozycji projektowej, której celem jest zdobycie informacji nt. przygotowywanych wniosków oraz przekazanie przedstawicielowi statutowemu wnioskodawcy informacji zwrotnej co do zgodności lub rozbieżności planowanego przedsięwzięcia z celami Programu. Dzięki temu, w przypadku nieodpowiednio skonstruowanego przedsięwzięcia, wnioskodawca otrzyma informację, na podstawie której może podjąć decyzję, czy zrezygnuje z dalszych prac związanych z przygotowaniem pełnego wniosku, aby nie podejmować zbędnego wysiłku, lub czy swoją koncepcję stosownie skoryguje.

Propozycji projektowej nie trzeba konsultować ale jest jednocześnie warunkiem koniecznym ewentualnej konsultacji w WS czy przedłożenia wniosku.

Propozycję projektową należy złożyć w WS w formie zestandaryzowanego formularza propozycji projektowej najpóźniej osiem tygodni przed ostatecznym terminem składania pełnych wniosków. W ciągu dwóch tygodni po złożeniu formularza WS przekaże swoje stanowisko do propozycji projektowej. Posiadanie stanowiska WS do propozycji projektowej jest warunkiem koniecznym przyjęcia pełnego wniosku do kontroli i oceny. Po otrzymaniu stanowiska WS, które ma charakter zalecenia, wnioskodawca podejmie decyzję, czy swoją koncepcję wykorzysta przy przygotowaniu wniosku czy z niej zrezygnuje.


Instytucja Zarządzająca Programu
Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska w nawiązaniu do decyzji Komitetu Monitorującego oraz w porozumieniu z Instytucją Krajową Programu ogłasza poniższe nabory projektów:

Nabory oraz aviza w ramach Programu

Oś priorytetowa 2_projekty infrastruktury drogowej

Projekty flagowe

Oś priorytetowa 5_pomoc techniczna  

Wszystkie informacje dotyczące przygotowania propozycji projektowych (w przypadku projektów drogowych uproszczone wnioski projektowe) oraz wniosków projektowych są do dyspozycji w Podręczniku Wnioskodawcy.

Aplikacja służąca przygotowaniu wniosków projektowych jest do dyspozycji tutaj.

Zakończone nabory tutaj.