Nowością w Programie jest obowiązkowe złożenie propozycji projektowej, której celem jest zdobycie informacji nt. przygotowywanych wniosków oraz przekazanie przedstawicielowi statutowemu wnioskodawcy informacji zwrotnej co do zgodności lub rozbieżności planowanego przedsięwzięcia z celami Programu. Dzięki temu, w przypadku nieodpowiednio skonstruowanego przedsięwzięcia, wnioskodawca otrzyma informację, na podstawie której może podjąć decyzję, czy zrezygnuje z dalszych prac związanych z przygotowaniem pełnego wniosku, aby nie podejmować zbędnego wysiłku, lub czy swoją koncepcję stosownie skoryguje.

 Propozycję projektową należy złożyć w WS w formie elektroniczego on-line formularza propozycji projektowej najpóźniej osiem tygodni przed ostatecznym terminem składania pełnych wniosków. W ciągu dwóch tygodni po złożeniu formularza WS przekaże swoje stanowisko do propozycji projektowej. Posiadanie stanowiska WS do propozycji projektowej jest warunkiem koniecznym przyjęcia pełnego wniosku do kontroli i oceny. Po otrzymaniu stanowiska WS, które ma charakter zalecenia, wnioskodawca podejmie decyzję, czy swoją koncepcję wykorzysta przy przygotowaniu wniosku czy z niej zrezygnuje.


Wszystkie informacje dotyczące przygotowania propozycji projektowych (w przypadku projektów drogowych uproszczone wnioski projektowe) oraz wniosków projektowych są do dyspozycji w Podręczniku Wnioskodawcy.

Przewodnik dot. propozycji projektowej znajdą Państwo tutaj.

Aplikacja służąca przygotowaniu wniosków projektowych jest do dyspozycji tutaj.Instytucja Zarządzająca Programu
Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska w nawiązaniu do decyzji Komitetu Monitorującego oraz w porozumieniu z Instytucją Krajową Programu ogłasza poniższe nabory projektów:

Harmonogram naborów

Oś priorytetowa 1_Jednostki

Oś priorytetowa 1_Systemy

Oś priorytetowa 2

Oś priorytetowa 3

Oś priorytetowa 4

Oś priorytetowa 5_pomoc techniczna
  

 


Na posiedzeniu Komitetu Monitorującego, które odbyło się 05.10.2016 r. w Wałbrzychu, został zatwierdzony harmonogram naborów dla osi priorytetowych 1-4:

Oś priorytetowa

Propozycja projektu

Wniosek projektowy

KM

 

1

30.12.2016

7.3.2017

27.6.2017

 

2

30.6.2017

30.9.2017

15.2.2018

 

3

1.4.2017

15.6.2017

25.11.2017

 

4

28.2.2017

15.5.2017

25.11.2017

 

Projekty flagowe

X

30.11.2016

29.3.2017

 

Projekty drogowe

X

30.11.2016

29.3.2017

 

 

Dla naborów do OP 1 i 3 zatwierdzono także wysokość alokowanych środków. Nabory te są już dostępne w aplikacji MS2014+. Nabory dla Osi priorytetowych 2 i 4 zostaną upublicznione w aplikacji MS2014+ po posiedzeniu Komitetu Monitorującego, który odbędzie się w dniach 08-09.12.2016 r., gdzie zostaną zatwierdzone alokacje dla tych naborów.

 

Uwaga dla wnioskodawców składających projekt do Osi priorytetowej 1:

Do OP1 ogłoszono dwa nabory:

  1. Nabór projektów standardowych – OP 1 (JEDNOSTKI)
  2. Nabór projektów standardowych – OP 1 (SYSTEMY)

Wnioskodawca składa swój projekty TYLKO do jednego z naborów. Wnioskodawca wybierze nabór według tego, na realizację którego z niżej wymienionych ze wskaźników produktu  wykorzysta większość planowanych wydatków kwalifikowalnych projektu:

1)      Liczba wspartych jednostek ratowniczych i porządkowych oraz jednostek zarządzania kryzysowego lub,

2)      Liczba systemów o podwyższonym stopniu powiązania/ kompatybilności

 

Nabór dla projektów standardowych – OP1 (Jednostki) jest dedykowana projektom, których ponad 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych zostanie przeznaczonych na realizację wskaźnika Liczba wspartych jednostek ratowniczych i porządkowych oraz jednostek zarządzania kryzysowego.

Nabór dla projektów standardowych – OP1 (Systemy) jest dedykowana projektom, których ponad 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych zostanie przeznaczonych na realizację wskaźnika Liczba systemów o podwyższonym stopniu powiązania/ kompatybilności.

 

Dla naboru SYSTEMY ustanowiono także limit ograniczający maksymalną wysokość wkładu ze środków EFRR na poziomie nieprzekraczającym 900 000€ na projekt.Archiwum:

Zakończone nabory tutaj.