Umieszczamy zaktualizowaną wersję Podręcznika Wnioskodawcy wraz z opracowanymi Zaleceniami metodologicznymi nr 1-3. Dla porównania zmian do jakich doszło w stosunku do pierwotnej wersji, do dyspozycji jest także wersja z zaznaczonymi zmianami.  

1) Podręcznik Wnioskodawcy wersja 1 obowiązuje od 9.09.2015 r. bez trybu śledzenia zmian.

2) Podręcznik Wnioskodawcy wersja 1 obowiązuje od 9.09.2015 r., wersja z opracowanymi Zaleceniami metodologicznymi w trybie śledzenia zmian.

3) Załączniki do PW wersja 1 zaktualizowano dnia 9.02.2016

4) Kwantyfikacja wartości wyjściowych i docelowych wybranych wskaźników rezultatu Programu 
(Prezentujemy wyniki ustalania wartości wyjściowej i docelowej wskaźników rezultatu w osi priorytetowej 4. Badania przeprowadzila firma PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. w pierwszej połowie bieżącego roku. Raport ten ma dla wnioskodawców charakter czysto informacyjny a jego metodologia nie jest zobowiązująca w zakresie opisu realizacji wskaźników rezultatu we wniosku projektowym składanym przez wnioskodawców w ramach osi priorytetowej 4.).

5) Instrukcja obsługi portalu internetowego MS2014+