ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU

SEA

Prohlášení dle § 10g odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Vypořádání vyjádření k návrhu koncepce „Program Interreg Česko – Polsko 2021-2027" a k Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí.

Program Interreg Česko-Polsko 2021-2027 schválen

Evropská komise schválila 4. října 2022 Program Interreg Česko-Polsko 2021-2027 (CCI 2021TC16RFCB024).

Prováděcí rozhodnutí Komise č. C(2022)7169

NÁVRH PROGRAMU INTERREG ČESKO-POLSKO 2021-2027 ZASLÁN EVROPSKÉ KOMISI

Dne 1. dubna 2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zaslalo programový dokument pro program INTERREG Česko-Polsko 2021-2027 Evropské komisi. Komise přijme prostřednictvím prováděcího aktu rozhodnutí o schválení programu nejpozději do pěti měsíců ode dne prvního předložení programu členským státem.