Wydatki kwalifikowalne

Czy własni pracownicy partnerów mogą ubiegać się o zwrot kosztów podróży poza stawką ryczałtową, niezależnie od tego, czy są częścią zespołu projektowego, czy tylko zwykłymi uczestnikami działań projektowych?

  • Własni pracownicy partnerów nie mogą ubiegać się o zwrot kosztów podróży poza stawką ryczałtową, niezależnie od tego, czy są częścią zespołu projektowego, czy tylko uczestnikami.

Czy koszty dokumentacji projektowej są kwalifikowalne?

  • Koszty związane z dokumentacją projektową są kwalifikowalne , także i te, które powstały przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.

Czy jest możliwa budowa mostu w ramach priorytetu 3?

  • W ramach priorytetu 3 wspierana jest jedynie przebudowa (modernizacja) lub odnowienie transgranicznych mostów drogowych.

Czy można budować nowe budynki, np. muzeum?

  • Tak, jest to możliwe, ale kwalifikującą się częścią budynku jest ta, która jest wykorzystywana do współpracy transgranicznej (proporcjonalnie do powierzchni). Limit wydatków na taki obiekt wynosi 1,5 mln EUR na poziomie wydatków kwalifikowanych (nie na poziomie dotacji).

Czy wydatki związane z realizacją kanalizacji deszczowej w ramach naboru w celu 3.1 – Zwiększenie mobilności transgranicznej na pograniczu czesko-polskim (drogi) są kwalifikowalne?

  • Kanalizacja deszczowa (jeżeli służy wyłącznie do odprowadzania wód powierzchniowych z drogi) jest kwalifikowalna, ponieważ jest rozumiana jako część drogi zgodnie z czeskim kodeksem budowlanym. Kanalizacja sanitarna jest niekwalifikowalna u projektów drogowych.

Czy VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym w przypadku projektu z wydatkami kwalifikowalnymi do 5 mln i powyżej 5 mln?

  • Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikowalności VAT można znaleźć w PW, w sekcjach A.6.5.3.1 i A.6.5.3.2. W przypadku projektów o wartości do 5 mln EUR VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym dla czeskich partnerów, jeżeli beneficjenci nie mogą ubiegać się o odliczenie naliczonego podatku VAT. Dla polskich odbiorców VAT jest kwalifikowalny. W przypadku projektów o wartości przekraczającej 5 mln EUR VAT jest kwalifikowalny tylko wtedy, gdy nie ma prawnej możliwości jego odzyskania w ramach systemu krajowego. Podatek VAT, który można odzyskać w jakikolwiek sposób, nawet jeśli nie jest bezpośrednio zwracany odbiorcy, jest niekwalifikowalny.

Czy w związku z naborem w dziedzinie turystyki zostanie ustalony limit CWK  (Całkowite Wytatki Kwalifikowalne) projektu dla danego naboru?

  • Ustalono dolne limity CWK. Można je znaleźć w Podręczniku dla wnioskodawców, w sekcji A4 – rodzaje projektów. Górne limity CWK nie zostały określone, ale każdorazowo trzeba brać pod uwagę kwotę alokacji dostępną w danym naborze  oraz fakt, że do wsparcia w poszczególnych terminach zostanie zgłoszonych kilka projektów. Zwracamy uwagę, że w ramach poszczególnych naborów mogą zostać ustalone szczegółowe warunki dotyczące maksymalnego limitu na budowę i przebudowę budynków.