Wydatki kwalifikowalne

Czy własni pracownicy partnerów mogą ubiegać się o zwrot kosztów podróży poza stawką ryczałtową, niezależnie od tego, czy są częścią zespołu projektowego, czy tylko zwykłymi uczestnikami działań projektowych?

 • Własni pracownicy partnerów nie mogą ubiegać się o zwrot kosztów podróży poza stawką ryczałtową, niezależnie od tego, czy są częścią zespołu projektowego, czy tylko uczestnikami.

Czy koszty dokumentacji projektowej są kwalifikowalne?

 • Koszty związane z dokumentacją projektową są kwalifikowalne , także i te, które powstały przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.

Czy jest możliwa budowa mostu w ramach priorytetu 3?

 • W ramach priorytetu 3 wspierana jest jedynie przebudowa (modernizacja) lub odnowienie transgranicznych mostów drogowych.

Czy można budować nowe budynki, np. muzeum?

 • Tak, jest to możliwe, ale kwalifikującą się częścią budynku jest ta, która jest wykorzystywana do współpracy transgranicznej (proporcjonalnie do powierzchni). Limit wydatków na taki obiekt wynosi 1,5 mln EUR na poziomie wydatków kwalifikowanych (nie na poziomie dotacji).

Czy wydatki związane z realizacją kanalizacji deszczowej w ramach naboru w celu 3.1 – Zwiększenie mobilności transgranicznej na pograniczu czesko-polskim (drogi) są kwalifikowalne?

 • Kanalizacja deszczowa (jeżeli służy wyłącznie do odprowadzania wód powierzchniowych z drogi) jest kwalifikowalna, ponieważ jest rozumiana jako część drogi zgodnie z czeskim kodeksem budowlanym. Kanalizacja sanitarna jest niekwalifikowalna u projektów drogowych.

Czy VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym w przypadku projektu z wydatkami kwalifikowalnymi do 5 mln i powyżej 5 mln?

 • Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikowalności VAT można znaleźć w PW, w sekcjach A.6.5.3.1 i A.6.5.3.2. W przypadku projektów o wartości do 5 mln EUR VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym dla czeskich partnerów, jeżeli beneficjenci nie mogą ubiegać się o odliczenie naliczonego podatku VAT. Dla polskich odbiorców VAT jest kwalifikowalny. W przypadku projektów o wartości przekraczającej 5 mln EUR VAT jest kwalifikowalny tylko wtedy, gdy nie ma prawnej możliwości jego odzyskania w ramach systemu krajowego. Podatek VAT, który można odzyskać w jakikolwiek sposób, nawet jeśli nie jest bezpośrednio zwracany odbiorcy, jest niekwalifikowalny.

Czy w związku z naborem w dziedzinie turystyki zostanie ustalony limit CWK  (Całkowite Wytatki Kwalifikowalne) projektu dla danego naboru?

 • Ustalono dolne limity CWK. Można je znaleźć w Podręczniku dla wnioskodawców, w sekcji A4 – rodzaje projektów. Górne limity CWK nie zostały określone, ale każdorazowo trzeba brać pod uwagę kwotę alokacji dostępną w danym naborze  oraz fakt, że do wsparcia w poszczególnych terminach zostanie zgłoszonych kilka projektów. Zwracamy uwagę, że w ramach poszczególnych naborów mogą zostać ustalone szczegółowe warunki dotyczące maksymalnego limitu na budowę i przebudowę budynków.

Czy są kwalifikowalne w ramach programu dotyczące wpisu do rejestru nieruchomości i opłaty notarialne?

 • Tak są. W Podręczniku Wnioskodawcy, w rozdziale A.6.4.5 Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych, w ostatnim punkcie m) wskazano „inne specyficzne ekspertyzy i usługi niezbędne dla projektów”. Opłaty te wchodzą w zakres tych wydatków, chyba że wchodzą w zakres wydatków przygotowawczych (rozliczanych jednorazowym ryczałtem).

Jakie są konkretne przykłady wydatków kwalifikowalnych przy realizacji prac budowlanych w ramach projektu?

 • Wydatkami kwalifikowalnymi mogą być np. badania geologiczne, hydrologiczne, archeologiczne i pirotechniczne, dokumentacja projektowa budowy wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej, nadzór techniczny inwestora, nadzór autorski, nadzór nad BHP, rozbiórka istniejących obiektów budowlanych, usuwanie obciążeń dla środowiska, urządzenie placu budowy, przebudowa istniejących pomieszczeń, ew. ich wykończenie, nowo zbudowane pomieszczenia, podłączenie do mediów, zagospodarowanie terenu, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, wydatki na odtworzenie infrastruktury zniszczonej w wyniku prac budowlanych realizowanych w ramach projektu.
 • Konkretny przykład wydatków niekwalifikowalnych: wydatki wskazane w pozycji kosztorysu budowlanego jako „rezerwy”.

Jaka jest maksymalna jednorazowa kwota wydatków na przygotowanie projektu?

 • W przypadku naborów ogłaszanych w 2024 r. zostaje zwiększona maksymalna jednorazowa kwota wydatków na przygotowanie projektu. Kwota obowiązująca w przypadku naborów ogłaszanych w 2024 roku to maksymalna jednorazowa kwota wynosząca 4625 EUR.