Propozycja projektowa

Z jakim wyprzedzeniem czasowym należy przesłać propozycję projektową?

  • Propozycję projektową należy złożyć nie później niż 6 tygodni przed zakończeniem naboru wniosków projektowych. W ramach naboru w trybie otwartym wniosek o dofinansowanie należy złożyć w którymkolwiek terminie dla składania wniosków. W przypadku naborów z wieloma terminami składania wniosków o dofinansowanie, opinie do propozycji projektowych wydawane są w zależności od możliwości WS, w kolejności składania poszczególnych propozycji projektowych. Nie można rekomendować terminu złożenia propozycji projektowej na 6 tygodni przed upływem terminu zakończenia przyjmowania wniosków, ponieważ może się zdarzyć, że ze względu na ograniczone możliwości organizacyjne WS, opinia nie zostanie wydana w terminie i wnioskodawca będzie mógł złożyć wniosek o dofinansowanie aż w kolejnym terminie przyjmowania wniosków.

Kto może być wnioskodawcą o dofinansowanie lub kto może złożyć wniosek projektowy?

  • Wykaz odpowiednich partnerów dla poszczególnych priorytetów można znaleźć w Załączniku nr 2 do PW dla podmiotów czeskich oraz w Załączniku nr 3 do PW dla podmiotów polskich.

Czy przed złożeniem wniosku projektowego konieczne jest złożenie propozycji projektowej?

  • Tak. W Programie Interreg CZ-PL konieczne jest wcześniejsze złożenie propozycji projektowej. Złożenie pełnego wniosku projektowego jest możliwe dopiero po uzyskaniu opinii WS do propozycji projektowej.

Czy w propozycji projektowej musi być wskazywane zaangażowanie partnera w projekt?

  • Tak, musi. Propozycja projektowa musi opisywać działania wszystkich partnerów projektu. Równocześnie z propozycją projektową składany jest Załącznik nr 10 PW Oświadczenie partnerów projektu, który musi zostać podpisany przez wszystkich partnerów.

Czy dla każdego naboru konieczne jest przedłożenie propozycji projektowej?

  • Pierwszym i obowiązkowym krokiem jest zawsze złożenie propozycji projektowej. Pełen wniosek projektowy składany jest po zaopiniowaniu przez WS przedłożonej propozycji.