Dokumenty

Podstawowe dokumenty Programu:

 

Dokument Programowy

Podręcznik Wnioskodawcy

Podręcznik Beneficjenta

Metodyka

 

Prezentacje:

Ogółne

 

Interreg RCz-RP 2021-2027

Ogólnie o Programie

FMP, promocja, dobre praktyki

ISKP21+ oraz budżet

Partnerstwo transgraniczne

Współpraca transgraniczna

Projekt oraz wpływ

Rola Partnera Wiodącego

Osi priorytetowe oraz cele szczególowe

CS 1.2

CS 2.1

CS 3.1_kolej_drogi

CS 4.1

CS 4.2