Priorytet 1

Cel 1.1 - Większa gotowość i transgraniczna zdolność do radzenia sobie z zagrożeniami i katastrofami na pograniczu czesko-polskim związanymi ze zmianami klimatu.

Cel 1.2 - Bardziej skoordynowane podejście do ochrony środowiska na pograniczu czesko-polskim.

Informacje na temat poszczególnych naborów w ramach Priorytetu 1 dostępne są w menu po lewej stronie.