Priorytet 2

TURYSTYKA

Cel 2.1 Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego

Data ogłoszenia naboru

15 grudnia 2022 r.

Rodzaj naboru

ciągły

Termin składania propozycji projektowych

Wnioskodawcy mogą składać propozycje projektowe w dowolnym momencie między ogłoszeniem naboru a ostatecznym terminem składania propozycji projektowych, tzn. do stycznia 2024 r.

Wspólny Sekretariat gwarantuje wydawanie 10 stanowisk do propozycji projektowych miesięcznie. O kolejności wydawania stanowisk decyduje kolejność składania propozycji projektowych.

Każdy wnioskodawca może złożyć maksymalnie 3 propozycje projektowe w ramach naboru ciągłego przez cały czas trwania tego naboru (bez względu na to czy w roli partnera wiodącego, czy też partnera projektu).

Termin składania wniosków

W naborze ciągłym wyznaczono trzy terminy składania wniosków o dofinansowanie. W każdym terminie  przewidziany jest termin oceny projektów przez wspólny panel ekspertów oraz termin zatwierdzania projektów w komitecie monitorującym.

Wyznaczone terminy składania wniosków o dofinansowanie są następujące:

  • 31 maj 2023 r.
  • 18 październik 2023 r.
  • 28 luty 2024 r.

Przewidywany termin  zatwierdzenia projektu

W przypadku wniosków o dofinasnowanie złożonych do:

  • maja 2023 r. Komitet Monitorujący odbędzie się we wrześniu 2023 r.,
  • października 2023 r. komitet monitorujący odbędzie się w lutym 2024 r.,
  • lutego 2024 r. komitet monitorujący odbędzie się w czerwcu 2024 r..

Ostateczny termin ukończenia projektów

Termin wiążący dla wszystkich projektów zgłoszonych w naborze to 30 września 2029 r.

Alokacja naboru – EFRR

Całkowita alokacja na nabór wynosi 35 mln EUR z EFRR.

Alokacja naboru jest dalej dzielona między trzy komitety monitorujące. Na Komitet Monitorujący, który odbędzie się w:

  • we wrześniu 2023 r. zostanie rozdzielona alokacja w wysokości 17,5 mln EUR
  • lutym 2024 r. zostanie rozdzielona alokacja w wysokości 10 mln EUR
  • czerwcu 2024 r. zostanie rozdzielona alokacja w wysokości 7,5 mln EUR.

Współfinansowanie z EFRR

80 %

Propozycję projektu należy złożyć w online aplikacji tutaj.

Poniżej mają Państwo do dyspozycji wszystkie potrzebne dokumenty niezbędne do złożenia propozycji i wniosku projektowego.

Podręcznik Wnioskodawcy

Metodyka kontroli i oceny

Nabór nr 11_23_004_Cestovni ruch_Turystyka

W dniu 13 stycznia 2023 r. zostaly zaktualizowane dokumenty dotyczące poszczególnych naborów. Ujednolicono numery naborów wykazanych w tych dokumentach z numerami podanymi w systemie monitorującym.  Jednocześnie dla priorytetu 2, do wykazu uprawnionych wnioskodawców i partnerów projektu, dodano izby gospodarcze zgodnie z PW i jego załącznikami nr 2 i 3.

Informujemy, że Przewodnik przygotowania wniosku projektowego będzie upubliczniony w najbliższych tygodniach. Znajdą w nim Państwo praktyczne porady i informacje związane z przygotowaniem projektu w aplikacji ISKP.