Pytania ogólne

1. Czy w przypadku realizacji działania „Łączenie i tworzenie produktów turystycznych oraz ich promocja” w ramach priorytetu 2 konieczne jest, aby czeski partner projektu był organizacją zarządzającą turystyką/marką turystyczną?

  • Działania projektowe związane z zarządzaniem turystyką/marką turystyczną mogą być prowadzone wyłącznie przez czeskich partnerów, którzy są organizacjami zarządzającacymi turystyką/marką turystyczną posiadającymi certyfikat lub ci, którzy wystąpili o certyfikację w momencie składania projektu i przedstawią dowód tego przed zawarciem aktu prawnego. Pozostali partnerzy mogą realizować tylko działania towarzyszące jeżeli takie będą w projekcie.

2. Jakie są minimalne wymogi dotyczące określenia wartości bazowej wskaźnika rezultatu nr RCR55 „Roczna liczba użytkowników nowo wybudowanych, przebudowanych, rozbudowanych lub zmodernizowanych dróg“?

  • Wartość bazowa wskaźnika dotyczy szacowanej liczby przewozów w pasażerokilometrach na danej drodze w roku poprzedzającym rozpoczęcie interwencji.  Minimalnym wymogiem jest jednodniowe, siedmiogodzinowe zliczanie, przeprowadzone osobno na każdym odcinku drogi, którego wyniki zostaną następnie wykorzystane do obliczeń metodą ekstrapolacji. Zliczanie powinno zostać przeprowadzone w dniu, który nie jest np. dniem świątecznym lub w którym nie występują niestandardowe warunki atmosferyczne.    

3. Czy do Priorytetu 1 cel 1.1 mogą aplikować również inne podmioty nie będące w systemie IZS/KSRP?

  • Tak. Do Priorytetu 1 cel 1.1 mogą również aplikować inne podmioty, które nie są w systemie IZS/KSRP jeżeli ich zaangażowanie przyczyni się do realizacji celów projektu oraz celów Programu. Wykaz kwalifikowalnych partnerów znajduje się w Załączniku nr 2 do PW dla podmiotów czeskich oraz w Załączniku nr 3 do PW dla podmiotów polskich. Należy pamiętać również o specyficznych warunkach naboru np dotyczących zakupu sprzętu specjalistycznego.

4. Czy może zaistnieć sytuacja, że cała alokacja zostanie wykorzystana w pierwszym terminie naboru w trybie otwartym, a następnie nie będzie możliwości złożenia wniosku w kolejnych terminach?

  • Nie może dojść do sytuacji, w której łączna alokacja na wszystkie terminy w naborze w trybie otwartym zostanie wykorzystana w pierwszym terminie. Każdy termin naboru w trybie otwartym ma swoją własną alokację.

5. Czy w ramach programu można wnioskować o zaliczki?

  • W Programie INTERREG Czechy - Polska nie stosuje się płatności zaliczkowych, lecz stosuje się zasadę refundacji środków finansowych.