Pytania ogólne

Czy w przypadku realizacji działania „Łączenie i tworzenie produktów turystycznych oraz ich promocja” w ramach priorytetu 2 konieczne jest, aby czeski partner projektu był organizacją zarządzającą turystyką/marką turystyczną?

  • Działania projektowe związane z zarządzaniem turystyką/marką turystyczną mogą być prowadzone wyłącznie przez czeskich partnerów, którzy są organizacjami zarządzającacymi turystyką/marką turystyczną posiadającymi certyfikat lub ci, którzy wystąpili o certyfikację w momencie składania projektu i przedstawią dowód tego przed zawarciem aktu prawnego. Pozostali partnerzy mogą realizować tylko działania towarzyszące jeżeli takie będą w projekcie.

Jakie są minimalne wymogi dotyczące określenia wartości bazowej wskaźnika rezultatu nr RCR55 „Roczna liczba użytkowników nowo wybudowanych, przebudowanych, rozbudowanych lub zmodernizowanych dróg“?

  • Wartość bazowa wskaźnika dotyczy szacowanej liczby przewozów w pasażerokilometrach na danej drodze w roku poprzedzającym rozpoczęcie interwencji. Minimalnym wymogiem jest jednodniowe, siedmiogodzinowe zliczanie, przeprowadzone osobno na każdej drodze, którego wyniki zostaną następnie wykorzystane do obliczeń metodą ekstrapolacji. Zliczanie powinno zostać przeprowadzone w dniu, który nie jest np. dniem świątecznym lub w którym nie występują niestandardowe warunki atmosferyczne.
  • Do przeprowadzenia pomiaru natężenia ruchu drogowego, celem obliczenia wartości wskaźnika rezultatu Roczna liczba użytkowników nowo wybudowanych, przebudowanych, rozbudowanych lub zmodernizowanych dróg, przyjmuje się, że każda droga oznaczona jednym numerem drogi stanowi jeden odcinek, bez względu na to, czy przedmiotem projektu jest modernizacja tylko niektórych (nawet nienawiązujących do siebie bezpośrednio) części tej drogi. Pomiar liczby pojazdów należy przeprowadzić w jednym miejscu, znajdującym się na modernizowanej część drogi, będącej przedmiotem projektu.Jeżeli modernizowane w ramach projektu drogi spotykają na przejściu granicznym, to możliwe jest przeprowadzenia pomiaru dla tych dróg tylko na danym przejściu.
  • W celu określenia parametru długości, do obliczenia wartości wskaźnika, należy wykorzystać sumę modernizowanych części na danym odcinku.    

Czy do Priorytetu 1 cel 1.1 mogą aplikować również inne podmioty nie będące w systemie IZS/KSRP?

  • Tak. Do Priorytetu 1 cel 1.1 mogą również aplikować inne podmioty, które nie są w systemie IZS/KSRP jeżeli ich zaangażowanie przyczyni się do realizacji celów projektu oraz celów Programu. Wykaz kwalifikowalnych partnerów znajduje się w Załączniku nr 2 do PW dla podmiotów czeskich oraz w Załączniku nr 3 do PW dla podmiotów polskich. Należy pamiętać również o specyficznych warunkach naboru np dotyczących zakupu sprzętu specjalistycznego.

Czy może zaistnieć sytuacja, że cała alokacja zostanie wykorzystana w pierwszym terminie naboru w trybie otwartym, a następnie nie będzie możliwości złożenia wniosku w kolejnych terminach?

  • Nie może dojść do sytuacji, w której łączna alokacja na wszystkie terminy w naborze w trybie otwartym zostanie wykorzystana w pierwszym terminie. Każdy termin naboru w trybie otwartym ma swoją własną alokację.

Czy w ramach programu można wnioskować o zaliczki?

  • W Programie INTERREG Czechy - Polska nie stosuje się płatności zaliczkowych, lecz stosuje się zasadę refundacji środków finansowych.

Czy obowiązkowe jest włączenie dofinansowanych tras rowerowych po stronie czeskiej do systemu znakowania tras rowerowych Czeskiego Klubu Turystycznego?

  • Nie, nie jest to obowiązkowe. Jednak tam, gdzie jest to właściwe i możliwe, zaleca się włączenie trasy rowerowej do systemu znakowania Czeskiego Klubu Turystycznego w celu poprawy dostepności danej trasy rowerowej.

Jaki narzędzia promocyjne najlepiej wybrać na imprezę plenerową w ramach projektu, który nie wymaga postawienia tablicy informacyjnej lub billboardu? Czy plakat A3 zawsze musi być dwujęzyczny?

  • Plakat A3 powinien być zamieszczony na transgranicznej imprezie plenerowej, albo jeden plakat dwujęzyczny, albo dwa plakaty jednojęzyczne. Plakat A3 w miejscu imprezy jest wystarczającym narzędziem promocji. Pozostaje to jednak bez uszczerbku dla obowiązku umieszczenia obowiązkowej promocji na materiałach promocyjnych, jeśli są dystrybuowane podczas takiego wydarzenia. Jeśli plakat A3 będzie zamieszczony przez cały czas trwania projektu, np. w siedzibie partnera, który jest beneficjentem, wystarczy zamieścić jednojęzyczny plakat A3.