Priorytet 4

Cel 4.1 - Poprawa warunków funkcjonowania i rozwoju współpracy transgranicznej w danym tematycznym obszarze

Cel 4.2 - Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego

Informacje na temat poszczególnych naborów w ramach Priorytetu 4 dostępne są w menu po lewej stronie.