Priorytet 3

Cel 3.1 Zwiększenie mobilności transgranicznej na pograniczu czesko-polskim.

Informacje na temat poszczególnych naborów w ramach Priorytetu 3 dostępne są w menu po lewej stronie.