Priorytet 3

Cíl 3.1 Zwiększenie mobilności transgranicznej na pograniczu czesko-polskim

Celem jest zwiększenie mobilności drogowej i kolejowej.

Informacje na temat poszczególnych naborów w ramach Priorytetu 3 dostępne są w menu po lewej stronie.