Wnioskodawca

Przed złożeniem wniosku projektowego należy starannie zapoznać się z warunkami określonymi w odpowiednich dokumentach.

Najważniejszym dokumentem na tym etapie przygotowania wniosku jest Podręcznik wnioskodawcy, który zawiera kompletne informacje, jak opracować wniosek współpracy transgranicznej składany do Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Ponadto należy zapoznać się z Metodyką kontroli i oceny, która opisuje proces kontroli formalnej i merytorycznej, złożonych wniosków projektowych. Zalecamy, aby przed złożeniem wniosku projektowego spróbowali go Państwo ocenić za pomocą pytań pomocniczych, które można znaleźć w metodyce.