Wsparcie dla polskich NGOs - beneficjentów Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej udziela wsparcia dla polskich organizacji pozarządowych, będących beneficjentami m.in. Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027.

Wsparcie finansowe może uzyskać:

  • polski beneficjent programów Interreg 2021-2027 realizujący projekty inne niż Fundusz Małych Projektów (FMP), który jest organizacją pozarządową zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, stowarzyszeniem jednostek samorządu terytorialnego oraz Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej - maksymalnie 50% kwoty planowanego dofinansowania z EFRR tego beneficjenta, zgodnie z zawartą umową albo decyzją o dofinansowanie wskazaną we wniosku o przyznanie wsparcia finansowego,
  • polski beneficjent FMP w programach Interreg 2021-2027, którymi nie zarządza Polska - maksymalnie 10% kwoty planowanego dofinansowania z EFRR tego beneficjenta na koszty zarządzania w projekcie FMP, zgodnie z zawartą umową albo decyzją o dofinansowanie wskazaną we wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.

Wsparcie finansowe jest przyznawane w EUR w formie nieoprocentowanej płatności zwrotnej.

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego, podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym można składać elektronicznie na adres Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej:

wsparcie.Interreg@mfipr.gov.pl.

Decyduje kolejność złożonych wniosków.

Osoby do kontaktu w MFiPR:

Monika Knap, tel. (22) 273 80 28
Sylwia Łukasiak, tel. (22) 273 74 47

Wiecej na stronie MFiPR.

Zasady wsparcia finansowego

Wzór wniosku o przyznanie wsparcia finansowego

Harmonogram finansowej realizacji projektu

Wzór umowy o przyznanie wsparcia finansowego