Nejčastější chyby při předkládání žádostí v ISKP21+

Na základě opakovaných dotazů žadatelů uvádíme nejčastější překážky při předkládání žádosti v ISKP21+ a způsob, jak je řešit:

  • Chybné sčítání dílčích rozpočtů partnerů v souhrnném rozpočtu projektu – Pokud se Vám chybně sčítají dílčí rozpočty do souhrnného rozpočtu, zkuste částky v dílčích rozpočtech změnit na jiné, rozpočty uložit, poté opět změňte hodnoty na správné dle výstupu z generátoru rozpočtu a opětovně uložte. Pokud není součet nadále správný, postup opakujte.
  • Při vyplňování rozpočtu za partnery je nutné u všech hodnot uvést číselnou hodnotu tzn. i u položek rozpočtu, které jsou nulové není možné ponechat prázdné pole, ale je nutné toto pole vyplnit hodnotou 0. V případě, že není číselná hodnota vyplněna dochází k chybě při načítání součtového rozpočtu za projekt.
  • Neexistuje kontaktní osoba s vyplněnými povinnými údaji – Postupujte v souladu s kap. 3.3 Přístup k projektu v Průvodci vyplněním projektové žádosti.