Obecné dotazy

Je nutné v případě realizace aktivity "Propojování a vytváření produktů cestovního ruchu a jejich propagace" v rámci priority 2, aby český projektový partner byl společností destinačního managementu? 

  • Projektové aktivity, odpovídající destinačnímu managementu, mohou realizovat pouze takoví čeští partneři, kteří jsou destinačními společnostmi s certifikaci nebo těmi, které mají o certifikaci požádáno v době předložení projektu a doloží jí před uzavřením právního aktu. Ostatní partneři mohou realizovat pouze doprovodné aktivity, budou-li takové v projektu potřeba. 

Jaké jsou minimální požadavky na stanovení výchozí hodnoty výsledkového indikátoru č. RCR55 s názvem „Počet uživatelů nově vybudovaných, rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic za rok“?

  • Výchozí hodnota indikátoru se týká odhadovaného počtu osobokilometrů ujetých na příslušné silnici v roce před zahájením intervence. Minimálním požadavkem je jednodenní sedmihodinové sčítání na každé silnici zvlášť, které bude poté využito pro následnou extrapolaci. Mělo by se jednat o den, který není ovlivněn např. svátky či nestandardním počasím.
  • Pro potřeby provedení měření dopravní zátěže silnic kvůli vypočítání hodnoty výsledkového indikátoru Počet uživatelů nově vybudovaných, rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic za rok se každá silnice dle svého čísla chápe jako jeden úsek, a to bez ohledu na to, že součástí projektu je modernizace pouze některých (i třeba nesouvislých) částí této silnice. Měření počtu vozidel se provede na jednom místě a to v jedné z modernizovaných částí silnice, řešených projektem. Pokud se modernizované silnice v rámci projektu setkávají na silničním hraničním přechodu, je možné provést měření za tyto silnice společně pouze zde.
  • Pro parametr délky se při výpočtu hodnoty ukazatele použije součet délky modernizovaných částí na daném úseku.

Mohou v rámci Priority 1, cíl 1.1 žádat subjekty, které nejsou zahrnuty v systémech IZS/KSRP.

  • Ano, do Priority 1, cíl 1.1 mohou předložit žádost subjekty, které nejsou součástí systémů IZS/KSRP, a to v případě, že jejich zapojení přispěje k dosažení cílů projektu a cílů programu. Seznam oprávněných partnerů je uveden v příloze č. 2 PPŽ pro české subjekty a v příloze č. 3 PPŽ pro polské subjekty. Upozorňujeme také na specifické podmínky výzvy, např. pro nákup specializovaného vybavení.

Může nastat situace, že celková alokace bude vyčerpaná při prvním termínu průběžné výzvy a následně nebude možné podat žádost v dalších termínech?                

  • Nemůže nastat situace, ve které by v prvním termínu průběžné výzvy byla vyčerpána celková alokace pro všechny termíny. Každý termín průběžné výzvy má stanoven svou alokaci.

Je možné v rámci programu žádat o zálohovou platbu?        

  • Program INTERREG Česká republika - Polsko nepoužívá zálohové platby, ale uplatňuje se princip zpětného proplácení.

Je u podpořených cyklotras na české straně povinností zařadit je do systému značení cyklotras Klubu českých turistů?

  • Ne, povinné to není. Tam, kde je to ale vhodné a možné je zařazení cyklotrasy do systému značení Klubu českých turistů doporučeno pro zlepšení dosahu cyklotrasy.

Jaké propagační opatření nejlépe zvolit při hromadné akci v případě projektu, u kterého není vyžadována pamětní deska nebo billboard? Musí být plakát A3 vždy dvojjazyčný?

  • Na hromadné přeshraniční akci je potřeba vyvěsit plakát A3, a to buď jeden dvojjazyčný nebo dva jednojazyčné. Plakát A3 na místě konání je dostačujícím prostředkem propagace. Zároveň tímto ale není dotčena povinnost umístit povinnou publicitu na propagační materiály, jsou-li na takové akci distribuovány. Bude-li vystaven plakát A3 po celou dobu realizace projektu ještě např. v sídle partnera, který je příjemcem v rámci projektu, postačí na takovém místě jednojazyčné provedení plakátu A3.