Obecné dotazy

1. Je nutné v případě realizace aktivity "Propojování a vytváření produktů cestovního ruchu a jejich propagace" v rámci priority 2, aby český projektový partner byl společností destinačního managementu? 

  • Projektové aktivity, odpovídající destinačnímu managementu, mohou realizovat pouze takoví čeští partneři, kteří jsou destinačními společnostmi s certifikaci nebo těmi, které mají o certifikaci požádáno v době předložení projektu a doloží jí před uzavřením právního aktu. Ostatní partneři mohou realizovat pouze doprovodné aktivity, budou-li takové v projektu potřeba. 

2. Jaké jsou minimální požadavky na stanovení výchozí hodnoty výsledkového indikátoru č. RCR55 s názvem „Počet uživatelů nově vybudovaných, rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic za rok“?

  • Výchozí hodnota indikátoru se týká odhadovaného počtu osobokilometrů ujetých na příslušné silnici v roce před zahájením intervence. Minimálním požadavkem je jednodenní sedmihodinové sčítání na každém úseku silnic zvlášť, které bude poté využito pro následnou extrapolaci. Mělo by se jednat o den, který není ovlivněn např. svátky či nestandardním počasím.

3. Mohou v rámci Priority 1, cíl 1.1 žádat subjekty, které nejsou zahrnuty v systémech IZS/KSRP.

  • Ano, do Priority 1, cíl 1.1 mohou předložit žádost subjekty, které nejsou součástí systémů IZS/KSRP, a to v případě, že jejich zapojení přispěje k dosažení cílů projektu a cílů programu. Seznam oprávněných partnerů je uveden v příloze č. 2 PPŽ pro české subjekty a v příloze č. 3 PPŽ pro polské subjekty. Upozorňujeme také na specifické podmínky výzvy, např. pro nákup specializovaného vybavení.

4. Může nastat situace, že celková alokace bude vyčerpaná při prvním termínu průběžné výzvy a následně nebude možné podat žádost v dalších termínech?                

  • Nemůže nastat situace, ve které by v prvním termínu průběžné výzvy byla vyčerpána celková alokace pro všechny termíny. Každý termín průběžné výzvy má stanoven svou alokaci.

5. Je možné v rámci programu žádat o zálohovou platbu?        

  • Program INTERREG Česká republika - Polsko nepoužívá zálohové platby, ale uplatňuje se princip zpětného proplácení.