Projektový záměr

V jakém časovém předstihu před podáním žádosti je potřeba zaslat projektový záměr?

  • Projektový záměr je třeba předložit nejpozději 6 týdnů před ukončením příjmu projektových žádostí. V rámci průběžné výzvy lze předložit žádost o podporu ke kterémukoliv z termínů pro předložení žádostí. V případě výzev s více termíny pro předkládání žádostí o podporu jsou stanoviska k projektovým záměrům vydávána v závislosti na kapacitě JS, a to v takovém pořadí, v jakém byly předloženy jednotlivé projektové záměry. Termín pro předložení záměru 6 týdnů před termínem pro ukončení příjmu žádostí nelze doporučit, protože se může stát, že z kapacitních důvodů nebude včas vydáno stanovisko a žadatel bude moci podávat projektovou žádost až v dalším termínu příjmu.

Kdo může být žadatelem o dotaci, resp. předkladatelem projektové žádosti?

  • Seznam vhodných partnerů pro jednotlivé priority lze najít v příloze č. 2 PPŽ pro české subjekty a v příloze č. 3 PPŽ pro polské subjekty.

Je nutné předložit projektový záměr před podáním projektové žádosti? 

  • Ano, v programu Interreg CZ-PL je nutné nejdříve předložit projektový záměr. Až po obdržení stanoviska JS k záměru, je možné předložit plnou projektovou žádost. 

Musí projektový záměr uvádět zapojení partnera do projektu?

  • Ano, musí. V záměru je třeba popsat aktivity všech partnerů projektu. Současně s projektovým záměrem je předložena příloha č. 10 PPŽ Prohlášení partnerů projektu, která musí být podepsána všemi partnery. 

Je nutné předkládat do každé výzvy projektový záměr?    

  • Prvním a povinným krokem je vždy předložení projektového záměru. Úplná projektový žádost se předkládá po obdržení stanoviska JS k předloženému záměru.