Způsobilé výdaje

Mohou vlastní zaměstnanci partnerů nárokovat cestovné mimo paušál, pokud se jedná o pouhé účastníky projektových aktivit?

 • Vlastní zaměstnanci partnerů nemohou nárokovat cestovné mimo paušál bez ohledu na to, zda jsou součástí projektového týmu nebo pouhými účastníky.

Jsou náklady na projektovou dokumentaci způsobilé? 

 • Náklady na pořízení dokumentace pro územní či stavební řízení jsou způsobilé, a to i takové výdaje vzniklé před podáním žádosti o podporu, ne však dříve než 1.1.2021. 

Je možné v rámci priority 3 vybudovat most?

 • V rámci priority 3 je podporována pouze rekonstrukce (modernizace) nebo obnova přeshraničních silničních mostů. 

Je možné vybudovat nové stavby, např. muzeum? 

 • Ano, je to možné, ale způsobilá část stavby je ta, která je použita pro přeshraniční spolupráci (poměrně podle plochy). Limit výdajů pro takový objekt je 1,5 milionu EUR na úrovni způsobilých výdajů (nikoli na úrovni dotace).

Jsou výdajů spojené s realizací dešťové kanalizace v rámci výzvy v cíli 3.1 - Zvýšení přeshraniční mobility v česko-polském pohraničí (silnice) způsobilé?

 • Dešťová kanalizace (pokud slouží výlučně k odvádění povrchových vod ze silnice) je způsobilá, protože je v souladu s § 12 (3) zákona o pozemních komunikacích chápána jako součást silnice. Splašková kanalizace je u silničních projektů nezpůsobilá.

Je způsobilým výdajem DPH v případě projektu se způsobilými výdaji do 5 mil. a nad 5 mil.? 

 • Podrobné informace ohledně způsobilosti DPH naleznete v PPŽ, v části A.6.5.3.1 a A.6.5.3.2. Pro projekty do 5 mil. EUR je pro české partnery DPH způsobilým výdajem, pokud si příjemci nemohou nárokovat odpočet DPH na vstupu. Pro polské příjemce je DPH způsobilý. U projektů nad 5 mil. EUR je DPH způsobilá pouze v případě, že neexistuje zákonná možnost jejího vrácení v rámci vnitrostátního systému. DPH, která je navratitelná jakýmkoli způsobem, i když není přímo navrácena příjemci, je nezpůsobilá. 

Bude v souvislosti s výzvou pro oblast cestovního ruchu stanoven limit pro CZV projektu pro danou výzvu?

 • Byly stanoveny dolní limity CZV. Najdete je v Příručce pro žadatele, v části A4 - typy projektů. Horní limity CZV nebyly stanoveny, ale je třeba pokaždé zohlednit výši disponibilní alokace ve výzvě a skutečnost, že v rámci jednotlivých termínů bude předložena celá řada projektů k podpoře. Upozorňujeme, že v rámci jednotlivých výzev mohou být stanoveny specifické podmínky ohledně maximálního limitu na výstavbu a rekonstrukci budov.   

Jsou v rámci programu způsobilé poplatky za zápis do katastru nemovitostí a notářské poplatky?    

 •  Ano, jsou. V Příručce pro žadatele v kapitole A.6.4.5 Náklady na externí odborné poradenství a služby je v posledním bodě (m) uvedeno „jiné specifické odborné poradenství a služby potřebné pro projekty“ a pod tyto výdaje poplatky spadají, pokud ovšem časově nespadají do výdajů na přípravu (řešených jednorázovou částkou).   

Jaké jsou konkrétně příklady způsobilých výdajů při realizaci nějaké stavby v rámci projektu?

 • Způsobilými výdaji mohou být např. geologické, hydrologické průzkumy, archeologické a pyrotechnické průzkumy, projektová dokumentace stavby včetně průkazu energetické náročnosti, technický dozor investora, autorský dozor, inspekce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, demolice stávajících objektů, odstranění ekologických zátěží, zařízení staveniště, rekonstrukce stávajících prostor, popř. jejich vnitřní úprava, nově postavené prostory, napojení na inženýrské sítě, terénní práce a úpravy, uvedení staveniště do původního stavu, výdaje na uvedení do původního stavu infrastruktury, která byla stavbou v rámci projektu poškozena.
 • Konkrétní příklad nezpůsobilého výdaje: výdaje na rozpočtovou položku „rezervy“.

Jaká je maximální jednorázové částky výdajů na přípravu projektu?

 • U výzev, které jsou vyhlašovány během roku 2024 dochází k navýšení maximální jednorázové částky výdajů na přípravu projektu. Částka platná pro výzvy, které jsou vyhlašovány během roku 2024 platí maximální jednorázová částka 4 625 EUR.