4.2

SPOLUPRÁCE INSTITUCÍ A OBYVATEL

Specifický cíl

4.2 Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí

Termín vyhlášení výzvy

15. prosince 2022

Typ výzvy

průběžná

Termín pro podání záměrů

 

Žadatelé mohou předkládat projektové záměry kdykoli mezi vyhlášením výzvy a konečným termínem pro předkládání projektových záměrů v rámci výzvy, tj. do ledna 2024.

Společný sekretariát garantuje zpracování 10 stanovisek k projektovým záměrům za měsíc. Stanoviska k záměrům budou zpracovávána v pořadí, ve kterém budou záměry předkládány.

Každý žadatel může v rámci průběžné výzvy předložit po celou dobu trvání této výzvy nejvíce 3 projektové záměry (ať už v roli vedoucího partnera nebo projektového partnera).

Termín pro podání žádostí

Průběžná výzva v sobě zahrnuje tři termíny pro předkládání žádostí o podporu. Pro každý termín je stanoven termín hodnocení projektů na společném panelu expertů a termín pro schvalování projektů na monitorovacím výboru.

Stanovené termíny pro předložení žádostí o podporu jsou následující:

  • 3. květen 2023
  • 18. říjen 2023
  • 28. únor 2024

Předpokládaný termín schvalování projektů

Pro žádosti o podporu předložené do:

  • května 2023 se bude Monitorovací výbor konat v září 2023,
  • října 2023 se bude Monitorovací výbor konat v únoru 2024,
  • února 2024 se bude Monitorovací výbor konat v červnu 2024.

Nejzazší datum pro ukončení realizace projektů

Pro všechny projekty předložené v rámci výzvy je závazné datum 30. září 2029

Alokace výzvy – EFRR

Celková alokace výzvy činí 5,6 mil EUR z EFRR.

Alokace na výzvu je dále rozdělena mezi tři monitorovací výbory. Na monitorovacím výboru konaném v:

  • záři 2023 bude rozdělována alokace ve výši 2,6 mil.  EUR,
  • únoru 2024 bude rozdělována alokace ve výši 1,5 mil. EUR,
  • červnu 2024 bude rozdělována alokace ve výši 1,5 mil EUR.

Spolufinancování z EFRR

80 %

Projektový záměr je nutné předložit v online aplikaci zde.

Níže máte k dispozici všechny dokumenty nezbytné k předložení záměru a projektové žádosti.

Příručka pro žadatele

Metodika kontroly a hodnocení

Výzva č. 11_23_003_Prohloubeni preshranicnich vazeb_Poglebianie wiezi transgranicznych

V podkladech byly dne 13. 1. 2023 aktualizovány dokumenty, týkající se jednotlivých výzev. Došlo zde k sladění čísla výzev uvedených v těchto dokumentech s čísly uvedenými v monitorovacím systému.