Priorita 2

CESTOVNÍ RUCH

Cíl 2.1 - Lepší přeshraniční využití potenciálu udržitelného cestovního ruchu pro hospodářský rozvoj česko-polského pohraničí

Termín vyhlášení výzvy

15. prosince 2022

Typ výzvy

průběžná

Termín pro podání záměrů

 

Žadatelé mohou předkládat projektové záměry kdykoli mezi vyhlášením výzvy a konečným termínem pro předkládání projektových záměrů v rámci výzvy, tj. do ledna 2024.

Společný sekretariát garantuje zpracování 10 stanovisek k projektovým záměrům za měsíc. Stanoviska k záměrům budou zpracovávána v pořadí, ve kterém budou záměry předkládány.

Každý žadatel může v rámci průběžné výzvy předložit po celou dobu trvání této výzvy nejvíce 3 projektové záměry (ať už v roli vedoucího partnera nebo projektového partnera).

Termín pro podání žádostí

Průběžná výzva v sobě zahrnuje tří termíny pro předkládání žádostí o podporu. Pro každý termín je stanoven termín hodnocení projektů na společném panelu expertů a termín pro schvalování projektů na monitorovacím výboru.

Stanovené termíny pro předložení žádostí o podporu jsou následující:

  • 31. květen 2023
  • 18. říjen 2023
  • 28. únor 2024

Předpokládaný termín schvalování projektů

Pro žádosti o podporu předložené do:

  • květen 2023 se bude monitorovací výbor konat v září 2023,
  • říjen 2023 se bude monitorovací výbor konat v únoru 2024.
  • únor 2024 se bude monitorovací výbor konat v červnu 2024.

Nejzazší datum pro ukončení realizace projektů

Pro všechny projekty předložené v rámci výzvy je závazné datum 30. září 2029

Alokace výzvy – EFRR

Celková alokace výzvy činí 35 mil. EUR z EFRR.

Alokace na výzvu je dále rozdělena mezi tří monitorovací výbory. Na monitorovacím výboru konaném v:

  • září 2023 bude rozdělována alokace ve výši 17,5 mil. EUR,
  • únoru 2024 bude rozdělována alokace ve výši 10 mil. EUR.
  • červnu 2024 bude rozdělována alokace ve výši 7,5 mil. EUR.

Spolufinancování z EFRR

80 %

Projektový záměr je nutné předložit v online aplikaci zde.

Níže máte k dispozici všechny dokumenty nezbytné k předložení záměru a projektové žádosti.

Příručka pro žadatele

Metodika kontroly a hodnocení

V souladu s kap. 1.1. Metodiky kontroly a hodnocení žádostí o podporu je pro účely kontroly a hodnocení žádostí předložených k 2. termínu průběžné výzvy uplatňována verze 2 Metodiky. Pro kontrolu a hodnocení žádostí předložených k 3. termínu průběžné výzvy je uplatňována verze 4 Metodiky.

Výzva č. 11_23_004_Cestovni ruch_Turystyka

V podkladech byly dne 13. 1. 2023 aktualizovány dokumenty, týkající se jednotlivých výzev. Došlo zde k sladění čísla výzev uvedených v těchto dokumentech s čísly uvedenými v monitorovacím systému. Zároveň byly u priority 2 doplněny hospodářské komory do výčtu oprávněných žadatelů a projektových partnerů v souladu s PPŽ a jejími přílohami č. 2 a 3.